C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

Чавдар Тодоров

Административен ръководител

Съдебна палата - Кюстендил, етаж 2, кабинет 2

тел: +359 78 550780

todorov@krs-bg.eu

Магистрати

Чавдар Тодоров

Административен ръководител

Съдебна палата - Кюстендил, етаж 2, кабинет 2

тел: +359 78 550780

todorov@krs-bg.eu

Светослав Петров

Зам.адм.ръководител

Съдебна палата - Кюстендил, ниско тяло, етаж 2, кабинет 1

тел: +359 78 550781

spetrov@krs-bg.eu

Андрей Радев

Районен съдия

Съдебна палата - Кюстендил, етаж 6, кабинет 1

тел: +359 78 550785

aradev@krs-bg.eu

Мая Миленкова

Районен съдия

Съдебна палата - Кюстендил, етаж 6, кабинет 4

тел: +359 78 550784

mmilenkova@krs-bg.eu

Калин Василев

Районен съдия

Съдебна палата - Кюстендил, етаж 1, ниско тяло

тел: +359 78 550792

kvasilev@krs-bg.eu

Мария Антова

Районен съдия

Съдебна палата - Кюстендил, етаж 6, кабинет 8

тел: +359 78 550782

mantova@krs-bg.eu

Мария Танева

Командирован съдия от Окръжен съд - Кюстендил

Съдебна палата - Кюстендил, етаж 6, кабинет 5

тел: +359 78 550649

mtaneva@krs-bg.eu

Тина Йорданова

Районен съдия

Съдебна палата - Кюстендил, етаж 6, кабинет 7

tyordanova@krs-bg.eu

Служба по вписванията

Работно време

  • РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ 09:00 ч. – 17:00 ч.

Юлияна Григорова

Съдия по вписванията

Административен съд - Кюстендил, етаж 2

тел: +359 879 400076

jgrigorova@krs-bg.eu

Гергана Минчева

Съдия по вписванията

Административен съд - Кюстендил, етаж 2

тел: +359 879 400075

Съдебно - изпълнителна служба

Борислав Стайков

Държавен съдебен изпълнител

Съдебна палата - Кюстендил, ниско тяло, етаж 2, кабинет 7

тел: +359 78 520158

dsi@krs-bg.eu

Силвия Масларска

Държавен съдебен изпълнител

Съдебна палата - Кюстендил, ниско тяло, етаж 2, кабинет 12

тел: +359 78 988500

dsi@krs-bg.eu

Регистратура

Работно време

  • РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ 9:00 ч. – 17:00 ч.

Приема всички книжа, които постъпват в съда, предава ги на съответните служби или съдии. Получава кореспонденцията и я разпределя, изпраща изходящите книжа. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция. Изготвя преписи от документи и решения, определения, присъди. Води съответните деловодни книги (входящ и изходящ дневник, разносна книга, книги за входящи и изходящи призовки, книга за веществени доказателства, книга за присъди) и дава справки по тях. Предава в деловодството получените книжа, отнасящи се до висящи дела. Изготвя изпълнителните листове по наложени глоби. Подготвя и изпраща обявления за обнародване в ДВ. Изготвя и изпраща бюлетини за съдимост, заверени преписи от присъдите и определенията, карти за обвиняеми лица до съответните инстанции. Издава удостоверения за свършени дела. Приема веществени доказателства по делата и води опис на съдържанието им.

Регистратура

І етаж, стая 3

тел. +359 78 550790; факс: +359 78 550790; GSM +359 879 400078

Гражданско деловодство

Работно време

  • РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ 9:00 ч. – 17:00 ч.

Образува и докладва на съответния съдия граждански дела, частно-граждански и административни дела. Подрежда книжата по образуваните дела в папки съгласно Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища. Изпраща всички книжа, изготвени в изпълнение на разпорежданията на съдията-докладчик от закрити и разпоредителни съдебни заседания. Извършва вписвания в съответните деловодни книги и поддържа календар за насрочените дела. Вписва - на компютър и ръчно, необходимите данни в автоматизираната деловодна програма и в съответните указатели, наръчници, книги, регистри. Изготвя и изпраща уведомления за решения, определения, присъди по делата, преписи от документи и решения, определения, присъди. Издава съдебни удостоверения, копия и извлечения от приложените към делата книжа въз основа на писмена молба. Изпраща дела до съответните по-висши инстанции или за послужване пред други съдилища.

Гражданско деловодство

І етаж, стая 3

тел. +359 78 550789; факс: +359 78 550790; GSM +359 879 400078

Наказателно деловодство

Работно време

  • РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ 9:00 ч. – 17:00 ч.

Образува и докладва на съответния съдия наказателни дела. Подрежда книжата по образуваните дела в папки съгласно Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища. Изпраща всички книжа, изготвени в изпълнение на разпорежданията на съдията-докладчик от закрити и разпоредителни съдебни заседания. Извършва вписвания в съответните деловодни книги и поддържа календар за насрочените дела. Вписва - на компютър и ръчно, необходимите данни в автоматизираната деловодна програма и в съответните указатели, наръчници, книги, регистри. Изготвя и изпраща уведомления за решения, определения, присъди по делата, преписи от документи и решения, определения, присъди. Издава съдебни удостоверения, копия и извлечения от приложените към делата книжа въз основа на писмена молба. Изпраща дела до съответните по-висши инстанции или за послужване пред други съдилища.

Наказателно деловодство

І етаж, стая 3

тел. +359 78 550667; факс: +359 78 550790; GSM +359 879 400078

Бюро “Съдимост”

Работно време

  • РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ 9:00 ч. – 17:00 ч.

Бюро “Съдимост”

І етаж, стая 0

тел. +359 78 550796

bs@krs-bg.eu

Деловодство на държавните съдебни изпълнители

Работно време

  • РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ 9:00 ч. – 17:00 ч.

Деловодство на държавните съдебни изпълнители

II етаж, ниско тяло, стая 8

тел. +359 78 520157

ddsi@krs-bg.eu

Архив

Работно време

  • РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ 9:00 ч. - 17:00 ч.

Приема от служба "Деловодство" свършените през миналата година дела и приключените деловодни книги и от административния секретар папките с документи по чл. 10, ал. 1, т. Води архивна книга. Вписва необходимата информация (архивни номера и дати) в автоматизираната деловодна програма. Премества и поддържа архивираните дела в архивното помещение, отговаря за съхраняването на предадените дела, книги и документи. извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи.

Съдебен архивар

I етаж; стая 2

в. тел: 123; тел: +359 78 550793

jmanasieva@krs-bg.eu

Главен счетоводител

Анализира финансовото състояние на съда. отговаря за законосъобразността и целесъобразността на извършените разходи. Осъществява дейността по контировката на първичните счетоводни документи, определя реда за документооборота на счетоводните книжа - съставяне, оформяне, съхранение в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове, извършва счетоводни операции, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда. Изготвя удостоверения и служебни бележки за предходната година по изплатените възнаграждения на съдебните заседатели, вещите лица и служебните защитници.

Главен счетоводител

II етаж, стая 6

тел: +359 78550788

acct@krs-bg.eu

Съдебен администратор

Организира и ръководи съдебните служби; отговаря за управлението на административната дейност на съда; контролира спазването на трудовата дисциплина; оценява работата на съдебните служители; организира връзките с други органи и институции и предоставянето на информация на медиите и обществеността. Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от него, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в папки съгласно ПАС.

 

Съдебен администратор

ІI етаж, стая 3

тел. +359 78 550794

tivanova@krs-bg.eu

Касиер

Изготвя ведомост и всички платежни документи във връзка с изплащане на трудовите възнаграждения на съдиите и служителите. Извършва плащанията във връзка с разходите на съда, възнагражденията и командировъчните на съдиите и служителите, съдебните заседатели, служебните защитници и вещи лица. Изготвя удостоверения и служебни бележки за текущата годи по изплатените възнаградения на съдебните заседатели, вещите лица и служебните защитници. Извършва справка по разплащателните ведомости за заплати и при необходимост издава удостоверения и служебни бележки.

Касиер

ІІ етаж, стая 5

тел. +359 78 550795

nshopska@krs-bg.eu

ПРЕСЦЕНТЪР

Работно време

  • 09:00-16:30ч.

Владимир Владимиров - Връзки с обществеността

e-mail: press@krs-bg.eu

кабинет: ет.3, ст. 2-1

телефон: 078520122

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация