C C C C A+ A A- X

Обща администрация

Архив

Работно време

  • РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ 9:00 ч. - 17:00 ч.

Приема от служба "Деловодство" свършените през миналата година дела и приключените деловодни книги и от административния секретар папките с документи по чл. 10, ал. 1, т. Води архивна книга. Вписва необходимата информация (архивни номера и дати) в автоматизираната деловодна програма. Премества и поддържа архивираните дела в архивното помещение, отговаря за съхраняването на предадените дела, книги и документи. извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи.

Съдебен архивар

I етаж; стая 2

в. тел: 123; тел: +359 78 550793

jmanasieva@krs-bg.eu

Главен счетоводител

Анализира финансовото състояние на съда. отговаря за законосъобразността и целесъобразността на извършените разходи. Осъществява дейността по контировката на първичните счетоводни документи, определя реда за документооборота на счетоводните книжа - съставяне, оформяне, съхранение в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове, извършва счетоводни операции, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда. Изготвя удостоверения и служебни бележки за предходната година по изплатените възнаграждения на съдебните заседатели, вещите лица и служебните защитници.

Главен счетоводител

II етаж, стая 6

тел: +359 78550788

acct@krs-bg.eu

Съдебен администратор

Организира и ръководи съдебните служби; отговаря за управлението на административната дейност на съда; контролира спазването на трудовата дисциплина; оценява работата на съдебните служители; организира връзките с други органи и институции и предоставянето на информация на медиите и обществеността. Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от него, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в папки съгласно ПАС.

 

Съдебен администратор

ІI етаж, стая 3

тел. +359 78 550794

tivanova@krs-bg.eu

Касиер

Изготвя ведомост и всички платежни документи във връзка с изплащане на трудовите възнаграждения на съдиите и служителите. Извършва плащанията във връзка с разходите на съда, възнагражденията и командировъчните на съдиите и служителите, съдебните заседатели, служебните защитници и вещи лица. Изготвя удостоверения и служебни бележки за текущата годи по изплатените възнаградения на съдебните заседатели, вещите лица и служебните защитници. Извършва справка по разплащателните ведомости за заплати и при необходимост издава удостоверения и служебни бележки.

Касиер

ІІ етаж, стая 5

тел. +359 78 550795

nshopska@krs-bg.eu

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация